Obecně závazná vyhláška č. 4/2017

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Morašice

č. 4/2017,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 15.12.2017 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)       Obec Morašice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)       Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad[1] (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2

Poplatník

(1)       Poplatek platí[2]:

a)     fyzická osoba,

  1. která má v obci trvalý pobyt,
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)     fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2)       Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)       Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2)       Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3)       Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4)       Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)       Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[3]

(6)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[4]

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku činí 400 Kč a je tvořena:

a)      z částky 200 Kč za kalendářní rok a

b)      z částky 200 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)       Skutečné náklady za rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 365.890,- Kč a byly rozúčtovány takto:

náklady 365.890,- Kč děleno 721 (716 počet osob s pobytem na území obce + 5 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 507,50 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 200 Kč.

(3)       V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[5]

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1)       Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

(2)       Pokud celková výše platby poplatku hrazená společným zástupcem přesáhne částku 1000 Kč, může být tato uhrazena ve dvou stejných částkách, které jsou splatné v termínech do 31. března a do 30. srpna příslušného kalendářního roku.

(3)       Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1)     Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby uvedené v zákonu o místních poplatcích

(2)       Nad rámec zákonem stanoveného osvobození[6] je od poplatku osvobozen:

a) Od poplatku se dále osvobozuje třetí a každé další dítě v rodině, které zároveň k

     31.12. předchozího kalendářního roku nedovršilo 18 let věku.

        b) poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky po dobu výkonu vazby nebo  

              nepodmíněného trestu odnětí svobody, pokud trvá déle než 6 po sobě jdoucích

              měsíců v průběhu kalendářního roku,

         c) poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky s místem pobytu v sídle ohlašovny[7],   

              pokud se celoročně zdržuje mimo území obce,

   d) poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, který je zároveň poplatníkem       

        podle  čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, je osvobozen od poplatku podle čl. 2 odst.

        1 písm. b) této vyhlášky,

  

(3)     Úleva se poskytuje ve výši 50% sazby poplatku poplatníkovi, který dopravuje sběrné nádoby na sběrná místa vzdálená více než100 mod místa jeho pobytu, nebo od stavby určené k individuální rekreaci, bytu, nebo rodinného domu, ve které není hlášena k  pobytu žádná fyzická osoba.

 

Čl. 7

Společná ustanovení

(1)       Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)       V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3)       Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

(4)       V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 1 této vyhlášky nebo ve lhůtě podle ustanovení § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy[8].

(5)       Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů[9].

 

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 16. 12. 2016.

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2018.

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

                ...................................……                                 ……...................................

                    Mgr. Hana Štěpánová                                               Karel Rajman

                          místostarostka                                                          starosta

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
[1] § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[5] § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

[6]        § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích

[7]        § 10 odst. 5 a § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů

[8]        § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[9]        viz též část čtvrtá, čl. VIII (Přechodná ustanovení) zákona č. 170/2017 Sb.