Rozpočtový výhled

 Rozpočtový výhled  obce Morašice na roky 2018 - 2020
       
       
  Rozpočtový rok:
  2018 2019 2020
DAŇOVÉ PŘÍJMY 10 020 10 240 10 400
 Daň z příjmů FO(závislá činnost), DPH   5 950 6 100 6 200
 Daň z příjmů FO (samost. výděl. činnost) 330 330 330
 Daň z příjmů PO 2 200 2 250 2 300
 Daň z příjmů PO (interní zúčtování) 100 100 100
 Správní poplatky 22 23 24
 Daň z nemovitostí 1 120 1 137 1 144
 Místní daně a poplatky 298 300 302
NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY 300 300 300
 Příjmy z vlastní činnosti 20 20 20
 Příjmy z pronájmů 180 180 180
 Ostatní nedaňové příjmy 100 100 100
BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE 380 330 330
 Řádné dotace 230 230 230
 Mimořádné dotace 150 100 100
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 0 0
 Prodej dlouhodobého majetku 0 0 0
 Kapitálové dotace 0 0 0
Příjmy celkem 10 700 10 870 11 030
       
BĚŽNÉ VÝDAJE 8 000 8 510 8 530
 Personální výdaje 1 990 2 070 2 150
 Opravy a udržování 1 260 1 550 1 800
 Úroky 0 0 0
 Poskytnuté dotace 1 950 1 990 2 030
 Ostatní provozní výdaje 2 800 2 900 2 550
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 550 2 600 2 500
 Investiční nákupy 2 550 2 600 2 500
 Poskytnuté kapitálové dotace 0 0 0
Výdaje celkem 10 550 11 110 11 030
ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK (+) / DEFICIT (-) 150 -240 0
FINANCOVÁNÍ -150 240 0
 Čerpání úvěru (+) 0 0 0
 Splátky jistiny (-) 0 0 0
 Změna stavu rozpočtových účtů (+/-) -150 240 0