Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 3/2015

Obecně závazná vyhláška obce Morašice

č. 3/2015,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 11.12. 2015 usnesením č. 15 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)       Obec Morašice zavádí touto vyhláškou místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále také „poplatek“).

(2)       Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále také „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník

(1)       Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

(2)       Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1

Čl. 3

Veřejné prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:

a)      u Obecního úřadu v Morašicích, p.č. 751 /2, 552/8, 552/7 v k.ú. Morašice u Litomyšle;

b)      u Jednoty v Morašicích, p.č.554/16 v k.ú. Morašice u Litomyšle;

c)      na návsi v Morašicích, p.č. 700/1 v k.ú. Morašice u Litomyšle;

d)      u ZŠ u trafostanice v Morašicích, p.č. 700/1 v k.ú. Morašice u Litomyšle;

e)      parkoviště u hřiště v Morašicích, p.č. 579, 729/1 v k.ú. Morašice u Litomyšle.

Čl. 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

(1)       Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději v den zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)       Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Čl. 6

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a)      za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro

poskytování služeb ……………………………………………………………  10 Kč,

b)      za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje ……      10 Kč,

c)      za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje …………………    15 Kč,

d)      za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ……………       10 Kč,

e)      za umístění cirkusů …………………………………………………………     10 Kč,

f)       za umístění skládek …………………………………………………………    10 Kč,

(2)       Obec stanovuje poplatek paušální částkou za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb ve výši 800 Kč/rok.

Čl. 7

Osvobození

(1)       Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.[2]

(2)       Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené[3]

Čl. 8

Splatnost poplatku

(1)       Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 je splatný:

a)      při užívání veřejného prostranství po dobu jednoho dne v den zahájení užívání veřejného prostranství,

b)      při užívání veřejného prostranství po dobu delší než jeden den nejpozději do 15 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.

(2)       Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2016.

 

 

 

 

                    ...................................                                         ...................................

                           Karel Rajman                                               Mgr.Hana Štěpánová

                           místostarosta                                                          starostka

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2015

 

Sejmuto z úřední desky dne: 8.1.2016

 

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 
[1] § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] 4 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích