Rozpočet 2011

Rozpočet obce Morašice pro rok 2011
Příjmy Plán Výdaje Plán
Daně 6 000,0 Doprava, komunikace 313,0
Poplatky 22,0 Pitná voda,ČOV,kanaliz. 302,0
Pitná voda 5,5 Mateřská škola 570,0
Pronájem pozemků 116,0 Základní škola 787,0
Prodej pozemků 250,0 Ambulant.péče,soc.služ. 62,0
Zdravotní středisko 91,0 Byt.hosp.,komun.služby 982,0
Byt.,nebyt.hospodářství 111,5 Hřbitov 18,0
Hřbitov 3,5 Sběr odpadu 414,0
Sběr odpadu 332,5 Místní správa 1711,0
Místní správa 50,0 Knihovna,kroniky,kultura 71,0
Dotace Pard.kraj 365,4 Tělovýchova 247,0
Dotace od obcí (ZŠ,MŠ) 614,6 Veřejné osvětlení 1757,0
Dotace SZIF 450,0 Požární ochrana  61,0
Ostatní 18,0 Sdělovací prostředky 121,0
Převody vl. fondům 120,0 Veřejná zeleň 30,0
Dlouhodobý úvěr 700,0 Příspěvky organizacím 60,0
Použití výsledku hospod. 400,0 Bytová výstavba Ři,MO 1304,0
    Příspěvky stavebníkům 45,0
    Převody vl. fondům  120,0
    Splátka jistiny,úroků-úvěr 503,0
    Rezerva 172,0
Celkem 9 650,0 Celkem 9650,0
 
z toho akce:
Oprava chodníku na sídlišti Hřbitovní kvítí 215,00
Výstavba infrast.11 RD Řikovice, zaměření 4 RD Morašice 1 320,00
Rekonstrukce veř.osvětlení - souvisí s výměnou NN 1 660,00
Projektová dokumentace čp. 20 do fáze stavebního povolení 504,00
Bezdrátový rozhlas - finanční spoluúčast k dotaci 110,00
Oprava přístupové cesty k objektu občerst.na hřišti 160,00
Příspěvek na opravu fary 30,00
Příspěvky organizacím  62,00
Zájezdy důchodců 25,00
Nákup 1 hračky do zahrady MŠ, spolufinancování k dotaci 20,00