Střednědobý výhled 2021-2023

Schválený  střednědobý výhled rozpočtu  obce Morašice na roky 2021- 2023
v tis. Kč              
               
        Skutečnost: Schv.rozp. Výhled:  
  2018 2019 2020 2021 2022 2023  
DAŇOVÉ PŘÍJMY 12 649 13 494 13 672 14 946 15 632 16 100  
 Daň z příjmů FO(závislá činnost), DPH   8 367 8 841 8 964 10 102 10 607 10 930  
 Daň z příjmů FO (samost. výděl. činnost) 313 361 360 389 428 433  
 Daň z příjmů PO 2 298 2 592 2 651 2 805 2 945 3 025  
 Daň z příjmů PO (interní zúčtování) 108 150 92 100 100 100  
 Daň z hazardních her 66 70 70 60 60 60  
 Daň z nemovitostí 1 170 1 165 1 170 1 170 1 170 1 170  
Správní poplatky 10 21 10 12 12 12  
 Místní daně a poplatky 317 294 355 360 365 370  
NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY 714 490 533 490 492 495  
 Příjmy z vlastní činnosti 284 20 41 20 20 20  
 Příjmy z pronájmů 323 344 401 405 405 405  
 Ostatní nedaňové příjmy 107 126 91 65 67 70  
BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE 1 609 1 643 295 452 455 457  
 Řádné dotace 1 609 1 643 295 302 305 307  
 Mimořádné dotace 0 0 0 150 150 150  
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 0 0 0 0 0  
 Prodej dlouhodobého majetku 10 0 0 0 0 0  
 Kapitálové dotace 0 0 0 0 0 0  
Příjmy celkem 14 982 15 627 14 500 15 888 16 579 17 052  
BĚŽNÉ VÝDAJE 10 997 10 790 9 590 11 000 11 500 12 000  
 Personální výdaje 2 136 2 588 2 940 3 087 3 241 2 800  
 Opravy a udržování 818 60 536 805 950 1 000  
 Úroky 0 0 0 0 0 0  
 Poskytnuté dotace 328 2 455 540 550 550 550  
 Ostatní provozní výdaje 7 715 5 687 5 574 6 558 6 759 7 650  
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 163 1 351 7 710 6 000 5 000 3 000  
 Investiční nákupy 163 951 7 710 6 000 5 000 3 000  
 Poskytnuté kapitálové dotace 0 400 0 0 0 0  
Výdaje celkem 11 160 12 141 17 300 17 000 16 500 15 000  
ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK (+) / DEFICIT (-) 3 822 3 486 -2 800 -1 112 79 2 052  
FINANCOVÁNÍ -3 822 -3 486 2 800 1 112 -79 -2 052  
 Čerpání úvěru (+) 0 0 0 0 0 0  
 Splátky jistiny (-) 0 0 0 0 0 0  
 Změna stavu rozpočtových účtů (+/-) -3 822 -3 486 2 800 1 112 -79 -2 052  
               
               
Střednědobý výhled byl schválen na zasedání Zastupitelstva Obce Morašice dne 18. 3. 2020.      
Střednědobý rozpočtový výhled je zveřejněn v elektronické podobě  na elektronické úřední desce obce (www.morasice.cz).
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři  Obecního úřadu v Morašicích.        
               
               
Vyvěšeno dne: 19. 3. 2020              
Sejmuto dne:    31. 3. 2021              
               
               
               
                   Karel Rajman - starosta