Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 4/2015

Obecně závazná vyhláška obce Morašice

č. 4/2015,

o místním poplatku ze vstupného

 

Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 11.12. 2015 usnesením č. 16 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)       Obec Morašice zavádí touto vyhláškou místní poplatek ze vstupného (dále také „poplatek“).

(2)       Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále také „správce poplatku“).[1])

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)     Poplatník je nejpozději 8 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a některé další údaje podle § 14a zákona o místních poplatcích.

(2)     Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Čl. 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akci 5 %.

Čl. 5

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.

Čl. 6

Osvobození

Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.[2]

Čl. 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2016.

 

 

 

 

                    ...................................                                         ...................................

                           Karel Rajman                                               Mgr.Hana Štěpánová

                           místostarosta                                                          starostka

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2015

 

Sejmuto z úřední desky dne: 8.1.2016

 

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
[1] § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[2] § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích