Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2015

Obecně závazná vyhláška obce Morašice

č. 2/2015,

o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 11.12. 2015 usnesením č. 14 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)       Obec Morašice zavádí touto vyhláškou místní poplatek ze psů (dále také „poplatek“).

(2)       Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále také „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

(1)       Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Morašice.[2]

(2)       Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1)       Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2)       V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]

(3)       Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1)       Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2)       Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)       Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v § 14a zákona o místních poplatcích.

Čl. 5

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí

a) za prvního psa ..................................................................................              60 Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ............................            100 Kč.

Čl. 6

Splatnost poplatku

(1)       Poplatek je splatný nejpozději do 1. března příslušného kalendářního roku.

(2)       Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne jejího vzniku.

Čl. 7

Osvobození

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.[5]

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. č. 1/2006, o místních poplatcích, ze dne

        1.8. 2006.

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2016.

 

 

 

 

                    ...................................                                         ...................................

                           Karel Rajman                                               Mgr.Hana Štěpánová

                           místostarosta                                                          starostka

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2015

 

Sejmuto z úřední desky dne: 8.1.2016

 

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 
[1] § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 2 odst.3 a 4 zákona o místních poplatcích

[5] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích