Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 1/2015

OBEC MORAŠICE

 

Obecně závazná vyhláška obce Morašice

 

č. 1/2015,

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Morašice

 

 

Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 1. dubna 2015 usnesením č. … usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Morašice.

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

1)      Komunální odpad se třídí na složky:

a) biologické odpady rostlinného původu,

b) papír,

c) plasty včetně PET lahví,

d) sklo,

e) kovy,

f) nebezpečné komunální odpady,

g) objemný odpad,

h) směsný komunální odpad.

 

2)      Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1)      Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob rozmístěných po obci a ve sběrném dvoře u Obecního úřadu v Morašicích, ve kterém lze odkládat všechny složky komunálního odpadu uvedené v čl. 2 odst. 1 vyhlášky.

 

2)      Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v Morašicích u prodejny Jednoty, u školního hřiště, u Masarykovy základní školy, Mateřské školy a na sběrném dvoře, v Lažanech u křížku, v Řikovicích u školy a na sídlišti směrem k Osíku, ve Višňárech u zastávky autobusů.

 

3)      Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) biologické odpady, barva zelená a šedozelená,

b) papír, barva modrá,

c) plasty, PET lahve, barva žlutá,

d) sklo, barva bílá a zelená.

 

4)      Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

Čl. 4

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1)      Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu[1]je zajišťován průběžně v době provozu na sběrném dvoře u Obecního úřadu v Morašicích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.

 

2)      Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4.

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

1)      Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.

 

2)      Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jedenkrát ročně v jednotlivých částech obce (mimo Morašic). Informace o sběru jsou zveřejňovány v Občasníku a vyhlášeny rozhlasem.

 

3)      Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn u Obecního úřadu v Morašicích.

 

4)      Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4.

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

1)      Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob a sběrných pytlů. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby – popelnice, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

2)      Stanoviště sběrných nádob a sběrných pytlů je místo, kde jsou sběrné nádoby a sběrné pytle trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 7

Informace o nakládání se stavebním odpadem

 

1)      Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

2)      Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

3)      Pro odložení stavebního odpadu je možné využít kontejner ve sběrném dvoře, který je umístěn u Obecního úřadu v Morašicích. Občané si stavební odpad přivezou sami a uložení je za úplatu.

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

1)      Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Morašice, ze dne 16. 12. 2014.

 

2)      Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

 

                      ……………………………                         ……………………………

                                Karel Rajman                                     Mgr. Hana Štěpánová

                                místostarosta                                                starostka

 

 

 

Vyvěšeno na úřední i elektronické desce obecního úřadu dne: 2. 4. 2015

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

 

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 

 
[1] Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).