Vyhláška č. 1/ 2011

Vyhláška č. 1/ 2011,

Obecně závazná vyhláška Obce Morašice, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)

 

 

platnost: ano
působnost: samostatná
datum účinnosti: 1.3. 2011

Zastupitelstvo Obce Morašice se na svém zasedání dne 23. 2. 2011 usneslo vydat na základě § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1
Účel vyhlášky
 

Účelem této vyhlášky je stanovení povinností k zajištění udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích a k ochraně životního prostředí1)

Čl. 2
Znečištění ulic a jiných veřejných prostranství
 

1) Znečišťováním ulic a jiných veřejných prostranství se rozumí činnost, v jejímž důsledku se na ulice a jiná veřejná prostranství dostávají pevné nebo kapalné látky nebo jiné věci, které jsou v rozporu s účelem užívání ulic a jiných veřejných prostranství. Znečištěním ulic nebo jiných veřejných prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí zejména:

a)odhozené odpadky včetně nedopalků cigaret, žvýkaček a zbytků potravin;
b)provozní kapalina, která unikla z dopravních prostředků při opravách a technických závadách, únik ropných látek při stáčení z mobilních cisteren do nádrží, dopravované závadné látky2);
c)krmení pro zvířata3),
d)materiály, které unikly při přepravě, vykládce, nakládce nebo při výjezdu vozidel ze stavenišť nebo nezpevněných ploch (např. zemina, bláto, prach, pevná paliva, stavební a jiné hmoty);
e)posypové hmoty určené k zajištění sjízdnosti a schůdnosti ulic a jiných veřejných prostranství v době, kdy již neplní účel posypu, tj. po ukončení zimního období;
f)výkaly, výměšky a odpadní vody;
g)odpad z údržby zeleně, spadané plody, listí a kůra;
h)volně ložené sypké materiály, které mohou být roznášeny větrem, vodou nebo jiným způsobem a pro které není povoleno zvláštní užívání pozemní komunikace;
i)plakáty, reklamy, nabídky, inzeráty, informace, propagace a podobně (dále jen "plakáty") umístěné mimo plochy k tomu určené;
j)jakákoli jiná věc4) bez ohledu na její rozměr a původ, způsobilá narušit čistotu na ulicích a jiných veřejných prostranstvích.

Čl. 3
Zajištění udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích
 

(1) Každý je povinen se chovat tak, aby:

a) nezpůsobil znečištění ulic nebo jiných veřejných prostranství,
b) nebránil či neznemožnil udržování čistoty ulic nebo jiných veřejných prostranství.

(2) Při znečištění ulice a jiného veřejného prostranství odstraní neprodleně znečištění jeho původce.

(3) V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která je vlastníkem nebo psovodem.

(4) Provozovatel či organizátor obchodní, sportovní, kulturní a jiné podobné akce9) je povinen zajistit sběrné nádoby pro odložení odpadů účastníků akce a bezprostředně po ukončení akce zajistit úklid ulice nebo jiného veřejného prostranství, na kterém se akce konala, pokud došlo při akci k jeho znečištění, včetně zajištění využití nebo odstranění veškerého při akci vzniklého odpadu do zařízení k tomu určených.

Čl. 4
Účinnost
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2011.

Mgr. Hana Štěpánová - starostka 
Karel Rajman - místostarosta 

____________________________________________
1) § 119 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
2)Například § 47 odst. 1 písm. d) a § 47b odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb.
3) Například § 27 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, čl. 3 bod 2. 
4) § 10 písm. a) zákona č. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Vyhláška byla vydána : 23.02. 2011
Datum vyhlášení (vyvěšení na úřední desku) : 24.02. 2011
Datum sejmutí z úřední desky : 18.03.2011 
Datum účinnosti : 01.03.2011