Vyhláška č. 2/2010

Obec Morašice

na základě usnesení zastupitelstva ze dne 15. 12. 2010 podle § 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku

Požární řád

Obce Morašice

zpracovaný ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 nařízení vlády č.172/2001 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně.

Čl. 1 
Účel předpisu

Požární řád obce Morašice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. 
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Morašice, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně. 

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Morašice je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen “SDH”) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany předurčenými pro zásah v katastrálním území obce v 1. stupni požárního poplachového plánu kraje.

1. jednotka HZS stanice Litomyšl (JPO I)
2. jednotka SDH Morašice (JPO V)
3. jednotka SDH Vidlatá Seč (JPO III)
4. jednotka SDH Dolní Újezd (JPO III)

3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1) obec:

a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,

b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů a starostu obce.

 

4) Velitel jednotky SDH obce jmenovaný obcí Velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickým osobami.
Řídí činnost jednotky požární ochrany obce v rozsahu ustanovením zákona a vyhlášek v oboru požární ochrany.
Organizuje odbornou přípravu členů jednotky SDH obce podle zadaných témat na jednotlivé roky a odpovídá za jejich úroveň provedení, za akceschopnost zásahové jednotky a svěřenou požární techniku.
Vede dokumentaci o odborné přípravě členů jednotky SDH obce, kontroluje knihu provozu požární techniky, spotřebě PHM a mazadel vedenou strojníkem.
Kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obcí k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových.
Zúčastňuje se odborné přípravy, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech. Plní úkoly pověřené osoby ve smyslu článku čl. 7 tohoto požárního řádu.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech , v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1) Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se považuje delší období vysokých teplot a mimořádného sucha.
2) Počátek a konec požárních preventivních opatření pro období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území obce vyhlašuje starosta města. Vyhlášení zveřejní obecní úřad obvyklým způsobem. Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru obcí s rozšířenou působností nebo Krajským úřadem Pardubického kraje pro vymezené území není tímto požárním řádem dotčeno.

3) Pro období vysokých teplot a mimořádného sucha se stanoví následující preventivní opatření:

a)zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorech a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření; ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena,

b) zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství, ustanovení zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena,

c) zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty mimo vozidel zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a vozidel používaných k přepravě píce při sklizni píce a úrody při žních; tato vozidla musí být při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování vybavena lapači jisker nebo jiným obdobný zařízením,

d) zákaz táboření mimo vyhrazené prostory,

e) zákaz používání vody z nádrží určených pro hašení požárů k jiným účelům; ustanovení zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena.

4) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se považuje zejména akce s účastí více než 500 osob na volném prostranství nebo akce s účastí 200 osob v objektu nebo uzavřeném prostoru.

5) Pro akce dle bodu 4) se ustanovují požární hlídky v počtu 3 členů.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení PO v obci

1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno prostřednictvím míst pro ohlášení požáru, uvedených v čl. 7.

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2.


Čl. 5
Kategorie jednotky SDH obce, její početní stav a vybavení

1) Jednotka SDH obce je zařazena do kategorie JPO V.

Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Minimální počet
členů
v pohotovosti
Morašice JPO V 7 2

Požární technika a věcné prostředky PO Počet
CAS 25 - Š 706 1
PPS 12 1
PPS 8 1

2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v areálu ZD Růžový palouček Morašice. 

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti. 

1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

a) Přirozené:
U stavidla pod Řikovicemi směrem k Višňárům, p.č. 157/7 k.ú. Řikovice u Litomyšle. 

b) Umělé:
Hydrantová síť Výčet hydrantů, jejich umístění a parametry je uveden v příloze č. 1 tohoto požárního řádu (tabulka č.1).

Grafické schéma rozmístění hydrantů je uvedeno v příloze č. 2 tohoto požárního řádu (obrázek č. 1, 2 a 3).

2) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany, uvedeným v čl. 5

3) Obec zajišťuje pravidelné roční kontroly provozuschopnosti jednotlivých zdrojů požární vody. Dokladem je protokol o kontrole provozuschopnosti.

4) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požáru je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení dle ČSN 75 2411 Zdroje požární vody.

5) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení

1) V rámci obce ani obcí integrovaných není technicky možné zřídit ohlašovnu požáru formou pevného místa s trvalou obsluhou. S ohledem na tuto skutečnost je ohlašovna požáru zřízena formou pověřených osob trvale dostupných na telefonním čísle 606 477 136 (velitel zásahové jednotky JPO V), bez ohledu na místo jejich aktuálního pobytu.

2) Pověřenými osobami jsou starostka obce a velitel SDH.

3) Pověřené osoby jsou povinny ohlásit požár na operační středisko HZS v souladu s platným řádem ohlašovny požárů, který je uveden v příloze č. 3 toho požárního řádu.

4) Pro přímé ohlášení požáru na operační středisko HZS Pardubického kraje slouží veřejný telefonní automat v prostoru obchodu v obci Morašice. Automat je označen tabulkou s číslem 150.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

1) Poplach se v obci a v obcích integrovaných vyhlašuje prostřednictvím místního rozhlasu, který je napojen na JSVU Pardubice signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. Tón).

Čl. 9
Seznam sil a prostředků

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o požárním řádu Obce Morašice ze dne 1.6. 2008.

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2011

Mgr. Hana Štěpánová - starosta
Ing. Vladimír Stříteský - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 12. 2010
Sejmuto z úřední desky dne: 10. 1. 2011

Příloha č. 3

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU

Zastupitelstvo obce Morašice se usneslo na svém zasedání dne 15. 12. 2010 vydat „Řád ohlašovny požáru“ v tomto znění:

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Ohlašovna požáru slouží k nahlášení požáru, vyhlášení požárního poplachu Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje a jejímu vyslání na místo události. Ohlašovna požáru je zřízena formou pověřených osob trvale dostupných na telefonním čísle 606 477 136 (dále jen „pověřené osoby“), bez ohledu na místo jejich aktuálního pobytu.

2. Při vzniku požáru je nutno provést přesně a bez časových ztrát všechna potřebná opatření k rychlému zásahu požárních jednotek pro lokalizaci a likvidaci požáru. Tento řád stanovuje povinnosti, které musí plnit pověřené osoby.

2. ZKOUŠENÍ SPOJOVACÍCH A SIGNALIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

1. Pověřené osoby jsou povinny zajistit trvalou funkčnost mobilního telefonu, jedná se zejména o pravidelnou kontrolu dostatečné kapacity baterie mobilního telefonu.

3. ČINNOST OHLAŠOVNY POŽÁRU PŘI PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ ZPRÁVY O POŽÁRU

Pověřené osoby jsou povinny:
1. Převzít zprávu o požáru od ohlašovatele a zaznamenat ji do knihy požárů. Ohlašovatelem může být kterákoliv fyzická nebo právnická osoba.

Příjem hlášení obsahuje:

a) datum a čas hlášení události
b) přesné označení místa, objektu
c) jméno osoby oznamující požár, příp. číslo telefonu, ze kterého je voláno
d) jaká pomoc je žádána – co hoří
e) nejvhodnější příjezdová cesta k požáru

2. Vyrozumět ohlašovnu požáru Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje na telefonním čísle 150nebo 112.
3. Vyrozumět místní jednotku SDH na telefonním čísle 606 477 136 dle kapitoly 4. tohoto řádu ohlašovny požáru.
4. Vyrozumět vedení obce:

a) starosta obce tel: 723 249 667
b) místostarosta obce tel: 732 205 840

4. VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU JEDNOTCE SDH

1. Požární poplach jednotce SDH obce se vyhlašuje telefonem veliteli jednotky SDH obce na telefonní číslo606 477 136
2. Jednotka SDH obce po převzetí zprávy o události je povinna vyjet se zařazenou nebo vyžádanou technikou a s předepsaným počtem příslušníků na místo události.

5. PRAVIDLA PRO VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU V OBCI VČETNĚ NÁHRADNÍHO OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD PORUCHY SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ NEBO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

Signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón).

6. SEZNAM DŮLEŽITÝCH TELEFONNÍCH ČÍSEL
Orgán moci Tísňové volání Telefon
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 150/112  
Policie ČR - okresní pracoviště 158  
Zdravotnická záchranná služba 158  
Lékařská služba první pomoci 150  
Starosta obce   723 249 667
Místostarosta obce   732 205 840

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Aktualizace a doplnění „ŘADU OHLAŠOVNY POŽÁRU“:

a) starosta je oprávněn provádět změny týkající se telefonních čísel
b) zastupitelstvo obce schvaluje veškeré změny řádu ohlašovny požárů s výjimkou změn uvedených v bodu a)

2. Telefonní číslo ohlašovny požáru je 606 477 136.
3. Tento řád ohlašovny požárů nabývá účinnosti dnem 1.1. 2010

Starostka obce, Místostarosta obce

Příloha č. 1, tabulka č. 1

Místní část obce Poloha hydrantu Nadzemní N
Podzemní P
Číslo
Morašice Sídliště Hřbitovní kvítí, u Bulvů č.p. 120 P 1
Morašice Na návsi, u p. Rajmanové č.p. 8 N 2
Morašice Sídliště Františka, u Rajmanů č.p. 153 P 3
Morašice Travnatý trojúhelník pod kostelem směr Lažany, u Sládků č.p. 46 N 4
Morašice Horní konec vesnice, směr Vidlatá Seč, u Famfulíků č.p. 156 N 5
       
Lažany Mezi Rubkovými č.p. 22 a rybníkem na návsi u cesty P 6
       
Říkovice U Tašnerů č.p. 42, za budovou čekátny N 7
Říkovice U bývalé školy směr k potoku a mostku N 8
Říkovice U Salášků č.p. 37, nad domem směr k rybníku N 9