Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 3/2011, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška

                                    obce Morašice          

č. 3/2011,

o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

         Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 22. 6. 2011 usnesením č. 18 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. a), c) a d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1

Předmět úpravy

(1)      Touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen “vyhláška”) se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a některé povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku[1] a čistoty veřejných prostranství v obci[2].

(2)      Za psa bojového plemene se pro účely této vyhlášky považují: pit-bull, bandog, americký staffordshírský teriér, staffordshírský bullteriér, tosa-inu, alano, americký buldog, bullmastif, bullterier, cane corso, argentinská doga, bordeauxská doga, brazilská fila, mastiff, španělský mastin, perro de presa canario, perro de presa malorquin, rotvajler, dobrman, německý ovčák.

 

Článek 2

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

(1)      Na veřejném prostranství v obci[3] je možný pohyb psa pouze na vodítku.

(2)      Na veřejném prostranství v obci se zakazuje výcvik psa.

(3)      Povinnost podle odst. 1 tohoto článku se nevztahuje na služebního psa[4], asistenčního psa a loveckého psa se splněnými zkouškami z výkonu nebo agility nebo canisterapie, který může být na veřejném prostranství v obci veden bez vodítka dle uvážení doprovázející osoby.

(4)      V případě, že je pes veden na vodítku, je doprovázející osoba povina dbát toho, aby vodítko nebylo překážkou volného pohybu chodců, cyklistů, kočárků, invalidních vozíků apod.

(5)      Pes bojového plemene a kříženec psů těchto plemen musí být při pohybu na veřejném prostranství veden na vodítku a opatřen náhubkem.

(6)      Pohyb psů na veřejných prostranstvích s větší koncentrací osob, jako např. shromáždění, kulturní a sportovní akce, je pohyb psů dovolen pouze na vodítku a s náhubkem, pokud náhubek nebude pro psa nevhodný.

(7)      Splnění povinností stanovených v tomto článku zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem[5].

Článek 3

Veřejný pořádek a udržování čistoty

(1)      Z důvodu zachování veřejného pořádku v obci je chovatel psa povinen učinit opatření proti úniku chovaného psa.

(2)      Osoba doprovázející psa je povinna odstranit znečištění (výkaly) způsobené psem.

Článek 4

Prostory pro volné pobíhání psů

        Pro volný pohyb psů je vyčleněno veřejné prostranství na pozemkové parcele č. 163/5 – bývalý Ryšanův sad vedle čistírny odpadních vod v Morašicích a na části pozemkové parcely č. 578/1 - školní sad za hřištěm v Morašicích, oba poozemky v k.ú. Morašice u Litotmyšle. Dále pozemková parcela č. 303 – za posledním domkem Řikovic ve směru k Jiříkovu, v k.ú. Řikovice.

Článek 5

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

 

 

                    

 

 

 

           …………………………….                                    …………………………….    

                      Karel Rajman                                                     Mgr. Hana Štěpánová

                  místostarosta obce                                                       starostka obce

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. 6. 2011

 

Sejmuto z úřední desky dne: 22. 7. 2011
[1] § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

[2] § 10 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

[3] § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

[4] Např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

[5] Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.