Vyhláška č. 1/ 2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2009,

o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno

Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 24. 6. 2009 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Určení míst
 

Výherní hrací přístroje je zakázáno provozovat na těchto veřejně přístupných místech: 

a) v restauraci na návsi č.p. 20 (vedle ZŠ),
b) v restauraci U Růže č.p. 13 (vedle MŠ a jídelny ZŠ),
c) v občerstvení na hřišti (vedle hřiště, na které dochází děti ze ZŠ)
d) v kulturním domě Rychta č.p. 47 (poblíž ZŠ)

Čl. 2
Ustanovení přechodné
 

Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat na místech uvedených v čl. 1 nejdéle do doby stanovené vydaným povolením.1)

Čl. 3
Účinnost
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2009.

<br
Ing. Vladimír Stříteský - místostarosta 
Mgr. Hana Štěpánová - starostka 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14. 7. 2009
Sejmuto z úřední desky dne: 31. 7. 2009
____________________________________________
1) § 18 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 </br