Nařízení obce Morašice č. 3/2017

Nařízení obce Morašice
č. 3/2017,
kterým se vydává tržní řád (tržní řád)

 

 

Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 22.2. 2017 usnesením č. 4 usneslo vydat dle ustanovení § 18 odst. zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“) a v souladu s ustanoveními § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce Morašice:

 

                                                                      Čl. 1

                                                  Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se na území obce Morašice nevymezují místa pro prodej a poskytování služeb, nestanoví se tak kapacita a přiměřená vybavenost tržišť, doba prodeje zboží a poskytování služeb na doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti, pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti ani pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu

(2) Účelem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení“) je stanovit, které druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona (1) na území obce Morašice jsou zakázány.

 

                                                            Čl. 2

                             Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:

(1) Podomním prodejem a podomním poskytováním služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí taková nabídka a prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby uživatelům v objektech určených k jejich bydlení nebo rekreaci.

 

(2) Pochůzkovým prodejem a pochůzkovým poskytováním služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení, prodej zboží nebo poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboží nebo služby nabízí, prodává a poskytuje, se přemísťuje nebo stojí na místě.

 

                                                            Čl. 3

                   Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

Na území obce Morašice se zakazuje provozovat:

a) podomní prodej a podomní poskytování služeb
b) pochůzkový prodej a pochůzkové poskytování služeb

 

 

 

                                                 Čl. 4

  Druhy prodeje zboží a poskytování služeb a místa, na která se toto nařízení                   

                                                     nevztahuje

Zákaz uvedený v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení se nevztahuje:

a) na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem (2)
b) na prodej na parkovišti u obecního úřadu a u prodejny, který je předem řádně ohlášený na obecním úřadě nebo o tomto prodeji byli občané informování prostřednictvím informačních letáků nebo obecním rozhlasem
c) na prodej tisku prostřednictvím kamelotů
d) na vánoční prodej ryb, stromků a jmelí
e) na veřejné sbírky
f) na ohlášené očkování domácích zvířat
g) na nabídku a prodej zboží a poskytování služeb při výstavních, školních a kulturních akcích, slavnostech, veřejných vystoupeních a sportovních podnicích

 

                                                           Čl. 5

                                                         Sankce

Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních předpisů (3)

                                                             

                                                          Čl. 6
                                           Závěrečná ustanovení

Zrušuje se nařízení obce Morašice č. 2/2017, kterým se vydává tržní řád (tržní řád).

    

                                                           Čl. 7

                                                       Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 12. března 2017.

 

 

 

                                                                                                                    

                ...................................……                                 ……...................................

                    Mgr. Hana Štěpánová                                               Karel Rajman

                          místostarostka                                                          starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24. 2. 2017

 

Sejmuto z úřední desky dne:  11. 3. 2017