Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 1/2014 o místním poplatku komunální odpady

Obecně závazná vyhláška obce Morašice

č. 1/2014

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 16. 12. 2014 usnesením č. 13 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)       Obec Morašice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)       Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Poplatník

  (1)  Osobu poplatníka stanoví § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve   znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o místních poplatcích“).[2]

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)       Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(2)       Poplatník dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3)       Poplatník dle § 10b odst. 1 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[3]

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku pro poplatníka činí 400 Kč a je tvořena:

a)      z částky 200,- Kč za kalendářní rok a

b)      z částky 200,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.

(2)       Náklady byly rozúčtovány takto:

Skutečné náklady roku 2013 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

činily: 354.192,- Kč. Náklady 354.192,- děleno 726 (počet osob s pobytem na území obce + 5 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická

osoba) = 487,86 Kč/poplatníka. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 200,- Kč.

 (3)  V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1)       Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Pokud celková výše platby poplatku za odpad placená zástupcem přesáhne částku 1.000,- Kč, může být tato platba rozdělena do dvou pololetních splátek, které jsou splatné ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. ado 30. 8. příslušného kalendářního roku.

(2)       Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1)       Od poplatku se osvobozují:

a) třetí a každé další dítě v rodině, které zároveň k 31.12. předchozího kalendářního             roku nedovršilo věku 18 let.

 

(2)     Úleva ve výši 50% stanovené sazby se poskytne poplatníkům:

a) kteří dopravují sběrné nádoby na sběrná místa vzdálená více než100 mod místa jejich  pobytu, nebo od stavby určené  k individuální rekreaci, bytu, nebo rodinného domu, ve které není hlášena k  pobytu žádná fyzická osoba.

(3)       Osvobození nebo úlevu musí poplatník správci poplatku prokázat.

 

(4)    Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve    správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

 

 

(5)   Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní     úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Morašice. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 11. 12. 2013.

Čl. 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2015.

 

 

                               ...................................                   ..........................................

                                     Karel Rajman                            Mgr. Hana Štěpánová

                                     místostarosta                                       starostka

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23. 12. 2014 

Sejmuto z úřední desky dne: 23. 1. 2015

 

 
[1] § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[2] Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

[3] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích